Julhandla utan bekymmer: förlängt öppet köp fram till 31 januari 2024

Över 200 000 artiklar är redo att skickas

Köp nu, betala senare med Klarna

Julhandla utan bekymmer: förlängt öppet köp fram till 31 januari 2024

Över 200 000 artiklar är redo att skickas

Köp nu, betala senare med Klarna

Integritetspolicy

Uppdaterad 31 augusti 2022

Denna integritetspolicy beskriver hur Finnish Design Shop Oy (nedan Finnish Design Shop) behandlar personuppgifterna för sina kunder och för användarna av dess onlinetjänster, och hur man kan påverka behandlingen av dessa personuppgifter.

Behandlingen av personuppgifter följer tillämplig lagstiftning och branschens självreglering, såsom riktlinjerna från Asiakkuusmarkkinointiliitto ry och IAB Finland ry. 

REGISTERFÖRARE

Finnish Design Shop Oy
Företags-ID: 1907012-1
Aviatie 2
20360 ÅBO
Finland

INSAMLADE PERSONUPPGIFTER

Finnish Design Shop samlar in och behandlar personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy.

De insamlade personuppgifterna och omfattningen av deras behandling varierar beroende på förhållandet mellan Finnish Design Shop och kunden eller användaren av onlinetjänster, tillstånd och nekande till att behandla personuppgifter och marknadsföring samt cookie- och spårningsinställningarna för den använda webbläsaren. 

Lämnade personuppgifter

Personuppgifter som lämnas av kunden eller användaren av onlinetjänster i Finnish Design Shop vid olika tidpunkter, till exempel under en produktbeställning eller prenumeration på nyhetsbrev eller för att registrera sig för en onlinetjänst, kan omfatta följande:

 • Grundläggande data, såsom namn och kontaktuppgifter. 
 • Beställnings- och faktureringsuppgifter, såsom information om betalaren av beställningen, beställningens mottagare samt dennes e-postadress och telefonnummer. 
 • Kundtjänstdata, såsom kunders kommentarer och kommunikation med kundtjänst. 
 • Tillståndsuppgifter, såsom information om marknadsföringstillstånd eller andra tillstånd och förbud relaterade till användning av personuppgifter. 
 • Data om svar på studier, undersökningar eller tävlingar som genomförts av Finnish Design Shop. 
 • Telefondata och samtalsinspelningar, såsom kundtjänstsamtal. 
 • Data som samlas in från användning av onlinetjänster.
 • När en kund agerar som tredjepartssäljare på den marknadsplats som ägs av Finnish Design Shop, ska hens bankkontonummer samlas in för att kunna betala försäljningsintäkterna.

Data som samlas in från användningen av onlinetjänster kan omfatta följande:

 • Insamlade data om enheten eller använt program, såsom webbläsarversion, enhetstyp eller visningsstorlek. 
 • Data om användning av onlinetjänster, såsom information om laddade sidor, tid som spenderats på onlinetjänster, navigering i onlinetjänster eller visat reklam- eller marknadsföringsinnehåll. 
 • Data om webbsidor som öppnas vid kommunikation med kunder. 
 • Platsdata per land baserat på IP-adress. 
 • Data som samlas in av sociala plugins eller andra tredjepartsprogram. 
 • En användare av onlinetjänster kan identifieras genom en digital identifierare som skapas i tjänsterna när kunden loggar in eller kommer till onlinetjänsten genom riktad kundkommunikation, till exempel genom ett nyhetsbrev.

Data om användningen av onlinetjänster samlas in med hjälp av cookies. Se vår cookiepolicy för mer information. 

Härledd och kombinerad data

För att bättre kunna betjäna våra kunder och användare av onlinetjänster förbättrar Finnish Design Shop insamlade personuppgifter genom att analysera dem med olika statistiska metoder och genom att kombinera data som samlats in från olika källor.

Med de ovan nämnda metoderna är det möjligt att göra antaganden om saker som intressen, kön, åldersgrupp, köpbeteende eller andra liknande egenskaper. Dessa antaganden är baserade på de inlämnade eller insamlade uppgifter som nämns i föregående stycke. För att säkerställa konsumenternas integritet ska Finnish Design Shop inte göra antaganden om information som anses känslig.

Finnish Design Shop säkerställer integriteten för sina kunder eller användare av onlinetjänster genom att iaktta särskild försiktighet när de utför härledning och kombination av uppgifter som beskrivs ovan, så att integriteten för kunder eller användare av onlinetjänster inte äventyras. 

PERSONUPPGIFTER: ANVÄNDNINGSSYFTEN OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR DESS HANTERING 

Finnish Design Shop samlar in personuppgifter för upprätthållande av kundrelationer, utveckling av produkter och tjänster samt kommersiella ändamål. 

Underhåll av kundrelationer

Finnish Design Shop använder kunders personuppgifter för olika aktiviteter som är nödvändiga för att upprätthålla en kundrelation, inklusive: 

 • Leverans av beställda produkter.
 • Underhåll av en kundrelation eller kundkommunikation. 
 • Kundtjänst eller annan kundsupport och deras kvalitetskontroll.
 • Fakturering.
 • Tävlingar eller prisutlottningar.
 • För att utföra beställningar delar Finnish Design Shop orderrelaterade data mellan användare och tredjepartssäljare på marknadsplatsen som ägs av Finnish Design Shop.

Behandling av personuppgifter för att upprätthålla ett kundförhållande grundar sig på ett avtal mellan Finnish Design Shop och kunden om leverans av en vara eller tjänst, eller annan åtgärd som leder till skapandet av en kundrelation.

Kunden kan påverka behandlingen av personuppgifter för att upprätthålla en kundrelation genom att kontakta kundtjänst. 

Utveckling av produkter och tjänster

Finnish Design Shop använder uppgifter om kunder eller användare av onlinetjänster för utveckling av produkter eller tjänster och för att förbättra kvaliteten och urvalet av tjänster. Åtgärder för att förbättra produkter eller tjänster kan omfatta rekommendationer av produkter eller innehåll eller anpassning av tjänster. 

Produkter och tjänster utvecklas också genom att använda undersökningar och återkoppling.

Den mer specifika användningen och lagringen av data som samlats in i studier och undersökningar ska beskrivas separat i studien eller undersökningen.

Behandlingen av personuppgifter för att utveckla produkter och tjänster grundar sig på Finnish Design Shops berättigade intresse av att använda uppgifterna till gagn för sina kunder och användare av sina onlinetjänster.

En användare av onlinetjänster kan påverka användningen av data för att utveckla produkter och tjänster genom cookieinställningarna. 

Kommersiell användning

Finnish Design Shop kan använda uppgifter från kunder eller användare av onlinetjänster för marknadsföring, reklam eller andra kommersiella aktiviteter. Data kan användas för riktad reklam, direktmarknadsföring eller visning av annonser på tredjepartsplattformar.

För direktmarknadsföring baseras behandlingen av uppgifter för kommersiella ändamål på kundens samtycke. För annan reklam och andra produkter baseras behandlingen av personuppgifter på Finnish Design Shops berättigade intressen.

Kunden kan påverka riktad annonsering i kundtjänsten. En användare av onlinetjänster kan påverka riktad annonsering genom cookieinställningar eller tredjepartsannonser genom att ändra de specifika annonsinställningarna för dessa plattformar.

DELNING OCH UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Finnish Design Shop använder personuppgifter för de syften som beskrivs ovan i punkt 3. Dessutom kan Finnish Design Shop använda tredjepartstjänster, i vilket fall Finnish Design Shop ska säkerställa en laglig behandling av uppgifterna genom avtal och genom att instruera tredje part om behandlingen av sådana uppgifter. 

Finnish Design Shop kan dela eller lämna ut personuppgifter till tredje part i vissa situationer, inklusive följande:

 • När tillämplig lagstiftning föreskriver ett utlämnande av personuppgifter. Utlämnande av personuppgifter kan vara nödvändigt, till exempel på begäran av myndigheter eller för att genomföra en rättsprocess.
 • I marknadsföringssyfte. Personuppgifter kan, alltefter omständigheterna, överföras och delges andra registeransvariga eller registerförare i marknadsföringssyfte, inklusive marknadsundersökningar, framställning och leverans av marknadsinnehåll, eller i syfte att leverera riktad reklam. 
 • Finnish Design Shop kan lämna ut personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att garantera rättigheterna eller säkerheten för Finnish Design Shop och kunden eller användaren, utreda bedrägerier eller för att svara på frågor från olika myndigheter. 

Överföring av personuppgifter utanför EU/EES 

Finnish Design Shop ska som regel inte överföra eller behandla uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Om uppgifter undantagsvis skulle flyttas utanför EU/EES ska en adekvat skyddsnivå för personuppgifterna säkerställas i enlighet med tillämplig lagstiftning. 

LAGRING AV PERSONUPPGIFTER

Finnish Design Shop lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att genomföra de syften som definieras i punkt 3. Gällande lagstiftning, såsom bokföringslagar eller annan tvingande lagstiftning, kan dock kräva en lagring av personuppgifter även efter att syftet med behandlingen har löpt ut. I sådana situationer ska de lagringstider som definieras i tillämplig lagstiftning gälla.

EN INDIVIDS RÄTTIGHETER OCH SÄTT ATT PÅVERKA BEHANDLINGEN

Finnish Design Shop har förbundit sig att skydda integriteten för kunder och användare av onlinetjänster och deras rättigheter som definieras i dataskyddslagstiftningen. Nedan listas kundernas viktigaste rättigheter och sätt att påverka behandlingen av personuppgifter:  

 • Kunden har rätt att inspektera sina egna personuppgifter och att kräva rättelse av felaktig information. 
 • Kunden har rätt att begära radering av sina personuppgifter i den mån annan lagstiftning tillåter det. 
 • Kunden har rätt att överföra vissa personuppgifter om sig själv till en annan registerförare. 
 • Kunden har rätt att neka direktreklam eller motsätta sig behandlingen av sina personuppgifter för direktmarknadsföring. Dessutom kan kunden påverka i vilka kanaler direktmarknadsföring sker. 

För frågor om ovan nämnda rättigheter kan du kontakta Finnish Design Shops kundtjänst.

Användare av Finnish Design Shops onlinetjänster har rätt att påverka användningen av cookies och annan liknande teknik i Finnish Design Shops tjänster. För mer information om användandet av cookies och hur man kan påverka det hänvisar vi till Finnish Design Shops cookiepolicy.  

INFORMATIONSSÄKERHET

Finnish Design Shop vidtar lämpliga åtgärder för informationssäkerhet för att garantera en säker behandling av personuppgifterna. Personuppgifter är skyddade från förlust, förstörelse, missbruk, obehörig åtkomst och överföring. En säker behandling garanteras genom att exempelvis begränsa åtkomsten till uppgifterna och säkerställa att våra anställda och underleverantörer använder personuppgifter i enlighet med gällande anvisningar och avtal.

ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

Finnish Design Shop förbehåller sig rätten att uppdatera denna integritetspolicy på grund av vidareutveckling av tjänster eller lagstiftningskrav. Ändringar och uppdateringar av integritetspolicyn kommer att tillkännages på Finnish Design Shops webbplats.