Julhandla utan bekymmer: förlängt öppet köp fram till 31 januari 2024

Över 200 000 artiklar är redo att skickas

Köp nu, betala senare med Klarna

Julhandla utan bekymmer: förlängt öppet köp fram till 31 januari 2024

Över 200 000 artiklar är redo att skickas

Köp nu, betala senare med Klarna

Product Sustainability Framework

Kriterier för hållbar design

The Product Sustainability Framework (PSF) är Finnish Design Shops ramverk för hållbarhetsutvärdering av designprodukter. Denna utvärderingsmodell ger designälskare underlag för sina köpbeslut i form av tillförlitlig och transparent information. PSF ingår i vår hållbarhetsstrategi som utvecklats i samarbete med experter inom cirkulär ekonomi.

Varje produkt i sortimentet genomgår en omfattande utvärderingsprocess, där vi bedömer hållbarheten i hela värdekedjan utifrån fem hållbarhetskategorier. Baserat på utvärderingen får produkten ett jämförbart hållbarhetsbetyg.

= Bra
= Mycket bra
= Utmärkt

Bedömningen baseras på leverantörernas information, som Finnish Design Shop sedan validerar utifrån sin egen data, expertis och erfarenhet. Finnish Design Shop utför till exempel inte inspektioner av produktionsanläggningar.

Om någon produkt saknar hållbarhetsbetyg innebär det att varumärket ännu inte har besvarat vår hållbarhetsutvärdering eller att produkten för närvarande inte tillhör sortimentets mest hållbara produkter.

Det som gör Product Sustainability Framework unikt som verktyg för hållbarhetsbedömning är dess skräddarsydda tillvägagångssätt, som skapats specifikt för att tillgodose designbranschens behov och tillhandahålla produktspecifik information baserad på konkreta data. PSF är ett viktigt verktyg för våra inköpare och hjälper dem ta fram ett urval som uppfyller våra hållbarhetskriterier. För våra leverantörer ger ramverket en tillförlitlig inblick i deras nuvarande hållbarhetsstatus, samt riktlinjer för att förbättra den ytterligare.

Även om tidlös, högkvalitativ design som syftar att hålla i generationer ofta innehåller hållbarhetsaspekter på grund av sin natur, så finns det fortfarande utrymme för förbättringar. Vi är fast beslutna att forma inriktningen för design- och inredningsvärlden – och driva hela branschen mot ökad hållbarhet.

Hållbarhetsbedömning i fem kategorier

Varje hållbarhetskategori består av kriterier som delas in i 3 nivåer:

Nivå 1 representerar en god grundnivå för hållbarhet. Vi förväntar oss att alla våra produkter ska uppfylla dessa kriterier över tid.

Nivå 2 innebär en mer detaljerad och grundlig utvärdering av leverantörens hela leverantörskedja.

Nivå 3 är det högsta betyget. Här krävs inte bara exceptionellt hög hållbarhet utan också betydande innovativa lösningar.

1. Arbetsförhållanden & arbetskraft

I denna kategori utvärderar vi de aspekter av tillverkningen och leverantörskedjan som rör jämställdhet, rättvis ersättning för arbete, samt arbetsvillkor.

Utvärderingskriterierna fastställer att varumärkena ska prioritera sina anställdas välbefinnande och upprätthålla dessa standarder i hela värdekedjan. Detta kommer att säkerställa att de mänskliga rättigheterna respekteras i varje steg av värdekedjan.

Nivå 1

På nivå 1 kräver vi att företaget behandlar alla anställda lika under hela anställningen, oavsett kön, ålder, etnicitet, nationalitet eller religion. Varumärket har åtagit sig att följa FN:s Global Compact, som stöder grundläggande värderingar om mänskliga rättigheter, arbetsprinciper, miljöansvar och antikorruption.

Dessutom säkerställer varumärket att alla anställda får en lön som gör det möjligt för dem att uppfylla sina grundläggande behov.

Därtill har varumärket fastställt etiska riktlinjer för sina leverantörer (Uppförandekod för leverantörer). Denna uppförandekod beskriver samarbetsregler och anger konsekvenser för bristande efterlevnad.

Kriterier för nivå 1

 • Lika möjligheter för alla anställda
 • Åtagande om att följa FN:s Global Compact, rättvis ersättning till alla anställda
 • Företagets krav på ansvarstagande har definierats och kommunicerats till leverantörer

Nivå 2

På nivå 2 kräver vi ett systematiskt arbete för att öka de anställdas jämställdhet, inkludering och välbefinnande.

Varumärket måste känna till fabrikerna och produktionsanläggningarna i sin leverantörskedja för att säkerställa transparens i leverantörskedjan.

Dessutom kontrollerar varumärket sina leverantörer för att bekräfta att de följer den fastställda Uppförandekoden för leverantörer, och hanterar omedelbart eventuella identifierade brister.

Kriterier för nivå 2

 • Systematiskt arbete för ökad delaktighet och trivsel på arbetsplatsen
 • Transparent leverantörskedja
 • Försäkran om att leverantörerna följer en uppförandekod

Nivå 3

På nivå 3 kräver vi att varumärkets direktleverantörer genomgår revision och certifiering. Revision innebär en opartisk bedömning som utförs av en tredje part för att verifiera att fabrikerna i leverantörskedjan uppfyller de fastställda riktlinjerna.

Varumärket har inrättat en process för att säkerställa att hela leverantörskedjan upprätthåller FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Dessa principer erbjuder internationella riktlinjer för affärsverksamhet och mänskliga rättigheter och syftar till att förhindra eventuella överträdelser.

Dessutom stöder varumärket lokala samhällen inom sin leverantörskedja, eller i sitt verksamhetsland, genom initiativ som till exempel att främja lokala utbildningsprogram och erbjuda lärlings- eller praktikplatser. Att stödja lokala samhällen bidrar i hög grad till regionalt välbefinnande och sysselsättningsmöjligheter.

Kriterier för nivå 3

 • Direktleverantörerna granskas och certifieras
 • Försäkran om att FN:s vägledande principer om företagande och mänskliga rättigheter efterlevs i leverantörskedjan
 • Stöd för lokalsamhällets delaktighet i leverantörskedjan

2. Miljövänlig produktion

I denna kategori utvärderas hållbarheten i företagets verksamhet avseende miljö- och ekosystemens välbefinnande genom hela värdekedjan.

I likhet med andra produkter leder tillverkningen av designprodukter även till utsläpp och avfall. Exempel är olika kemikalier, produktionsavfall, överskottsmaterial och förpackningsavfall. Ordentlig hantering av utsläpp och avfall bidrar till att förhindra föroreningar av vattensystem och mark, bevara känsliga ekosystem och arter samt minska hälsoriskerna för människor.

Nivå 1

På nivå 1 kräver vi att varumärket använder vatten effektivt, hanterar returnerade produkter på ett hållbart sätt, avstår från att använda utrotningshotade arter samt hanterar utsläpp och avfall på lämpligt sätt.

Resurseffektiv vattenanvändning innebär övervakning och minimering av vattenförbrukningen, särskilt i områden där vatten är en bristvara.

Användbara eller återvinningsbara returnerade produkter varken förbränns eller skickas till deponier, utan hanteras på ett hållbart sätt genom till exempel återförsäljning eller återvinning.

Dessutom innehåller produkterna inga utrotningshotade naturmaterial.

Varumärket hanterar effektivt utsläpp och avfall i sin egen tillverkning och säkerställer att avloppsvatten inte släpps ut i miljön.

Kriterier för nivå 1

 • Rimlig och resurseffektiv vattenanvändning i produktionen
 • Ingen förbränning eller deponering av returnerade varor
 • Inga hotade arter används som material
 • Inga direktutsläpp av föroreningar eller avfall till miljön (exkl. växthusgaser) från produktionen

Nivå 2

På nivå 2 övervakar företaget sina direktleverantörers utsläpp till vattendrag, mark och atmosfär, och hanterar eventuella brister som identifierats.

Företaget är medvetet om hur dess produktion och leverantörskedja påverkar den biologiska mångfalden, djurens välbefinnande och naturliga ekosystem.

Företaget använder miljövänliga förpackningsmaterial, till exempel återvunnen kartong. Överflödigt emballage undviks aktivt.

Kriterier för nivå 2

 • Hållbarhet beträffande direktleverantörernas produktion beaktas och kontrolleras
 • Produktion och materialutvinning som tar hänsyn till den biologiska mångfalden, djurrätt och naturliga ekosystem
 • Materialeffektiva och ekologiska förpackningar

Nivå 3

På nivå 3 främjar företaget proaktivt naturens och ekosystemens välbefinnande genom initiativ som till exempel återplantering av skog, förebyggande av erosion och avlägsnande av plast från vattendrag.

Företaget avstår från att använda kemikalier som är skadliga för lokala samhällen, människors hälsa, vattensystem eller mark.

Kriterier för nivå 3

 • Positiv inverkan på naturens välmående genom processer som återbildar de naturliga ekosystemen
 • Inga potentiellt skadliga kemikalier används i den egna produktionen

3. Klimatpåverkan

I kategorin Klimatpåverkan utvärderar vi tillverkarens åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser. Växthusgaser är utsläpp som härrör från tillverkarens verksamhet – cirka 80 % består av koldioxid. Dessa utsläpp bidrar till den globala uppvärmningen och att minska dem är därför avgörande för att mildra klimatförändringarna.

Inom Product Sustainability Framework utvärderas tillverkarens klimatinitiativ över hela värdekedjan. Att beräkna sina utsläpp, fastställa minskningsmål och genomföra konkreta klimatåtgärder är exempel på steg i rätt riktning.

Nivå 1

För att uppnå nivå 1 har tillverkaren identifierat direkta utsläpp av växthusgaser (Scope 1 & 2), tillsammans med produktens koldioxidpåverkan. För att minimera klimatpåverkan har tillverkaren dessutom fastställt riktlinjer för energieffektiv och miljövänlig produktanvändning.

Kriterier för nivå 1

 • Företagets direktutsläpp av växthusgaser har identifierats och åtagande om minskningar finns
 • Effekterna av produktens koldioxidutsläpp har identifierats och åtagande om reducering finns
 • Vägledning om energi- och miljöeffektiv användning av produkten

Nivå 2

På nivå 2 deltar tillverkaren i externa klimatprojekt som syftar till att minska utsläppen och öka kolbindningen.

Företaget använder transportbränslen med låga utsläpp – som biogas eller el – alternativt kompenserar årligen för sina transportutsläpp.

Dessutom har tillverkaren beräknat produktens koldioxidavtryck och fastställt konkreta mål för att minska det. Koldioxidavtrycket kvantifierar mängden växthusgaser som genereras under produktion och användning av produkten.

Kriterier för nivå 2

 • Bidrag till klimatinitiativ som sträcker sig utanför varumärkets kärnverksamhet
 • Koldioxidsnåla eller klimatkompenserade transporter
 • Produktens koldioxidavtryck har beräknats och mål för att minska det finns

Nivå 3

Nivå 3 kräver att företagets produktion drivs av 100 % förnybara energikällor, såsom vind- eller solkraft.

Produkten är antingen koldioxidneutral eller koldioxidnegativ. En koldioxidneutral produkt har ett nettonollutsläpp under hela sin livscykel, medan en koldioxidnegativ produkt binder mer koldioxid än den släpper ut, vilket resulterar i negativa utsläpp.

Kriterier för nivå 3

 • 100 % förnybar energi används i den egna produktionen och verksamheten
 • Koldioxidneutral eller koldioxidnegativ produkt

4. Hållbara material

I kategorin Hållbara material utvärderar vi hållbarheten hos de material som används i produkten.

Hållbara material produceras med en lägre påverkan på miljön och människor jämfört med andra material. Ansvarsfulla material tillverkas ofta av förnybara eller återvunna råvaror och är lätta att återanvända i slutet av sin livscykel.

En stor del av en produkts negativa klimat- och miljöpåverkan bestäms redan i designstadiet. Det är möjligt att minska negativ påverkan genom att välja hållbara material.

Nivå 1

På nivå 1 kräver vi att produkten är tillverkad av ansvarsfulla och hållbara material. Produkten får inte innehålla material som är skadliga för människor eller miljön, till exempel flyktiga organiska föreningar (VOC-utsläpp).

Ansvarsfull produktframtagning innebär användning av certifierade råvaror, inklusive sådana som är certifierade av FSC, Fairtrade, Oeko-Tex eller GOTS. Dessa typer av material och deras ursprung prioriterar miljöns välbefinnande och upprätthåller mänskliga och djurs rättigheter.

Kriterier för nivå 1

 • Hållbara och varaktiga material
 • Inga skadliga eller farliga ämnen ingår
 • Ansvarsfull råvaruutvinning och produktion

Nivå 2

På nivå 2 kräver vi att produkten tillverkas av cirkulära material, till exempel monomaterial, förnybara material eller återvunna material. Material inom cirkulär ekonomi möjliggör återvinning och återanvändning av materialen i slutet av produktens livscykel. Dessutom måste alla material vara ekologiska, till exempel förnybara, biologiskt nedbrytbara eller återvinningsbara.

Kriterier för nivå 2

 • Cirkulärt lämpade material: monomaterial, återvinningsbara ytbehandlingar, förnybart eller återvunnet innehåll etc.
 • Ekologiska material: naturligt, biologiskt nedbrytbart, återvinningsbart eller återvunnet innehåll

Nivå 3

På nivå 3 består produkten av material som kännetecknas av innovation, ansvar, hållbarhet eller principer för cirkulär ekonomi. Dessa material kan till exempel vara 100 % återvinningsbara, lokalt producerade eller Cradle to Cradle-certifierade.

Kriterier för nivå 3

 • Exceptionellt bra material i fråga om uppfinningsrikedom, ansvarstagande, hållbarhet och cirkularitet: lokal produktion eller utvinning, 100 % återvunnet innehåll, C2C-certifiering etc.

5. Cirkulär design

I denna kategori utvärderar vi designprodukter utifrån deras efterlevnad av principerna för cirkulär ekonomi.

Cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella linjära konsumtionsmodellen – där en produkt köps, tillverkas och sedan slängs. I den cirkulära ekonomin behandlas inte produkter som engångsartiklar, utan de är designade för att kunna underhållas, repareras, renoveras och slutligen återanvändas. På så sätt bibehålls värdet på produkten och dess material under hela dess livslängd, vilket minskar behovet av nya material och produkter.

En designprodukt som följer principerna för cirkulär ekonomi är tillverkad av högkvalitativa, hållbara material och komponenter, vilket säkerställer att den behåller sitt återförsäljningsvärde.

Nivå 1

På nivå 1 har produkten en tidlös design och den är tillverkad av hållbara material. Produkten behåller sitt andrahandsvärde, och patinan förstärker det till och med. Produkten är konstruerad för underhåll och reparation, samt har utbytbara slitdelar.

Kriterier för nivå 1

 • Hög estetisk kvalitet som gör att produkten används under lång tid
 • Tekniskt hållbara produktutföranden och materialval

Nivå 2

En produkt på nivå 2 är utformad för att hålla länge, så att den kan gå i arv genom generationer om den används på rätt sätt. Designen garanterar en lång livscykel, vilket resulterar i minimalt avfall från dess komponenter eller material. Produkten är dessutom konstruerad för att vara lätt att underhålla, reparera och återvinna.

Kriterier för nivå 2

 • Design som innebär varaktig, livslång kvalitet
 • Utformning och stöd för underhåll, reparation och uppgradering av produkten

Nivå 3

På nivå 3 är produkten designad i fullständig symbios med principerna för cirkulär ekonomi. Den integreras i ett cirkulärt flöde, där tillverkaren erbjuder en återförsäljningsplattform eller utformar den så att dess material kan återanvändas för att skapa nya produkter.

Kriterier för nivå 3

 • Innovativa cirkulära designlösningar: cirkulärt servicesystem, plattform för vidareförsäljning, återtillverkning, insamling av begagnade produkter etc.

Så fastställs hållbarhetsbetyget

Product Sustainability Framework hjälper oss att utvärdera tillverkarnas hållbarhet utifrån fem viktiga kategorier. Detta ramverk omfattar hela värdekedjan för varje produkt i vårt sortiment.

Hållbarhetsdata samlas in direkt från leverantörerna genom ett frågeformulär som innehåller totalt 69 frågor. Bedömningen baseras på leverantörernas information, som Finnish Design Shop sedan validerar utifrån sin egen data, expertis och erfarenhet. Finnish Design Shop utför till exempel inte inspektioner av produktionsanläggningar. För nya leverantörer genomför vi dessutom en inledande enkät för att utvärdera varumärkets hållbarhetsstatus och lämplighet för vårt urval.

Baserat på svaren får varje produkt ett jämförbart hållbarhetsbetyg. För att få ett hållbarhetsbetyg måste ett varumärke uppfylla ett tillräckligt antal kriterier.

Hållbarhetsbetyget reflekterar produktens nivå av hållbarhet och hjälper dig att hitta de mest hållbara produkterna i vårt sortiment.

= Bra
= Mycket bra
= Utmärkt

Om någon produkt saknar hållbarhetsbetyg innebär det att varumärket ännu inte har besvarat vår hållbarhetsutvärdering eller att produkten för närvarande inte tillhör sortimentets mest hållbara produkter.

Product Sustainability Framework utgör inte en officiell certifiering eller en branschstandard för hållbarhet. Istället representerar den Finnish Design Shops unika kriterier för hållbar design.