CLIMATE ACTION

Our steps towards 100% carbon neutrality

Eftersom vi på Finnish Design Shop tror att hållbar design främjar lycka så är det bara naturligt att vi strävar efter att uppnå 100 % koldioxidneutralitet genom minskade utsläpp och klimatkompensationsmetoder.

År 2021 beställde vi för första gången en beräkning av vår organisations koldioxidavtryck. I processen identifierade vi också våra viktigaste utsläppsminskningsmål som styr våra ansträngningar för att skapa en koldioxidneutral framtidsplan som minimerar våra utsläpp.

Eftersom det inte är möjligt att undvika alla utsläpp direkt vill vi ta ansvar för vår klimatpåverkan. Vår lösning är att kompensera vårt koldioxidavtryck genom att skydda finska skogar. Enligt vår partner Ethicas omfattande bakgrundsstudie kombinerar skyddet av skogar effektiva och hållbara klimatfördelar med främjande av biologisk mångfald.

Skogsskydd har visat sig vara ett effektivt sätt att säkra och stabilisera växters och markers kollagringsegenskaper. Det säkerställer också att skogen fortsätter att fungera som en kolsänka och som en livsmiljö för olika arter av djur, växter och andra organismer.

För närvarande köper Finnish Design Shop in finska skogsområden som innehåller ekologiskt värdefulla livsmiljöer. Skogarna ska skyddas inom ramen för METSO-programmet, som värnar och främjar skogens biologiska mångfald i södra Finland. METSO är ett statligt koordinerat naturvårdsprogram som bekräftar områdets höga bevarandevärde och säkerställer permanent skydd.

Nyckelkriterier för METSO-godkända platser inkluderar faktorer som ruttnande trä, bränt eller förkolnat trä, mogna lövträd, stora aspträd, näringsrika jordar, källor, bäckar och andra naturliga vattendrag. I fortsättningen kommer nya skogsanskaffningar att göras årligen.

Den första skogen som skyddas av Finnish Design Shop ligger i Pälkäne

Finnish Design Shop köpte och permanent skyddade sin första skog under METSO:s bevarandeprogram i september 2022. Den 9,56 hektar stora skogsstaten ligger i ett vackert sjöområde i Pälkäne, södra Finland, och består av en gammal, örtrik skog med en mängd olika arter.

Skyddet av skogen ger en klimatnytta på totalt 3 890 ton koldioxidekvivalenter (tCO2e), vilket är mer än 2021 års verksamhet i Finnish Design Shops verksamhet, 3 633 tCO2e. Beräkningarna gjordes av vår externa partner, Arvometsä, utifrån exakta data som samlats in på plats av en lokal skogsarbetare. Läs mer om vår kompensationsplan.

Affären gällande skogsområdet i Pälkäne gick igenom efter tät konkurrens vid anbudsförfarandet i juli 2022. Om vi inte skyddat området hade det troligen blivit produktionsskog eller avverkad byggnadstomt. Dessutom gör dess läge i södra Finland det till en värdefull naturvårdsplats. Läs mer om vårt första bevarandeprojekt.

År 2021 var vårt koldioxidavtryck 3 633 tCO2e

År 2021 tog vi viktiga första steg mot klimatneutralitet: vi beräknade Finnish Design Shops koldioxidavtryck för första gången. Baserat på dessa data och med en förståelse för vår klimatpåverkan kan vi nu sätta motiverade mål och vidta effektiva åtgärder för att minimera våra utsläpp. Totalt hade vi år 2021 ett koldioxidavtryck på 3 633 tCO2e. Utsläppen från vår egen verksamhet stod för 0,1 % av vårt totala koldioxidavtryck.

Resten skapades inom vår värdekedja enligt följande:

 • 70 % frakt
 • 18 % investeringar i lager- och kontorsutrustning
 • 5 % emballage/förpackningar
 • 2 % avfallshantering
 • 1 % pendling
 • 4 % andra källor

Arbetet med att minimera våra utsläpp fortsätter

Under 2021 lyckades vi minska utsläppen från vår elförbrukning med 96 % jämfört med föregående år. Detta möjliggjordes av flytten till vårt nya logistikcenter och de investeringar som gjorts i förnybar energi. Logistikcentret är mycket energieffektivt och dessutom miljöcertifierat enligt BREEAM. Geotermisk energi och solcellsenergi används i byggnaden.

Vi arbetar för närvarande med en framtidsplan för koldioxidneutralitet för att minimera våra utsläpp. Nästa steg är att titta närmare på mer ekologiska leveransalternativ och förpackningslösningar. Nivån av engagemang för klimatåtgärder kommer också att vara ett viktigt kriterium när vi väljer våra partners.

Blir kolneutralt genom att skydda Finlands skogar

Finnish Design Shop kommer att bli kolneutralt genom att skydda de finska skogarna. Skogsskydd ger betydande klimatvinster genom att förhindra att det kol som lagras i skogarna frigörs. Det säkerställer också att växande skogsmarker upprätthålls som kolsänkor. Samtidigt bevarar vi ekologiskt värdefulla livsmiljöer och vårdar den biologiska mångfalden. En oroväckande liten andel, bara 6 procent, av Finlands skogar är just nu permanent skyddade. Följaktligen är många livsmiljöer och arter hotade.

I praktiken förvärvar Finnish Design Shop skogsareal och skyddar den inom ramen för METSO-programmet. Detta gör det möjligt för kolbalansen mellan våra emitterande och koldioxidabsorberande aktiviteter att nå netto noll, samtidigt som en långsiktig skyddsstatus för skogsområdena säkerställs. Den första skogen som skyddas av Finnish Design Shop ligger i Pälkäne.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

 • För att klimatåtgärder ska vara effektiva bör de baseras på noggranna beräkningar och en förståelse för organisationens klimatpåverkan.
 • År 2021 beställde vi för första gången beräkningen av Finnish Design Shops koldioxidavtryck. Vårt totala koldioxidavtryck var 3 633 ton koldioxidekvivalenter (tCO2e).
 • Utsläppen från vår egen verksamhet stod för 0,1 % av vårt totala koldioxidavtryck. Resten skapades inom vår värdekedja enligt följande: 70 % leverans, 18 % investeringar i lager- och kontorsutrustning, 5 % förpackningar, 2 % avfallshantering, 1 % pendling, 4 % andra källor.
 • Beräkningarna omfattade utsläppen från Finnish Design Shops egen verksamhet (Scope 1 & 2) och dess värdekedja (Scope 3). Från Scope 3 rapporterade vi de utsläppskategorier som är relevanta för vår verksamhet, inklusive: 1) inköpta varor och tjänster, 2) kapitalvaror, 3) bränsle- och energirelaterad verksamhet, 4) transport och distribution som betalas av det rapporterande bolaget, 5) avfall som genereras i verksamheten, 6) affärsresor, 7) anställdas pendling, 8) leasade tillgångar (uppströms), 9) transport och distribution (nedströms), samt 12) behandling av uttjänta förpackningsmaterial för sålda produkter.
 • Eftersom beräkningarna fokuserar på de operativa processerna i Finnish Design Shop exkluderades utsläppen från inkommande logistik samt tillverkning, användning och hantering av uttjänta produkter.
 • Beräkningen utfördes, i enlighet med GHG-protokollet, av vår externa partner UseLess Company Oy.
 • I framtiden följer vi årligen utvecklingen av vårt koldioxidavtryck.
 • Under 2021 gjorde vi betydande investeringar för att långsiktigt minimera vår klimatpåverkan.
 • Flytten till vårt nya logistikcenter, som är miljöcertifierat enligt BREEAM, minskade utsläppen från vår energiförbrukning med 96 % jämfört med föregående år. Geotermisk och helt förnybar energi är det som används i den energieffektiva byggnaden. Den el som används genereras delvis av våra egna solcellspaneler.
 • Vi arbetar för närvarande med en framtidsplan för koldioxidneutralitet för att minimera våra utsläpp, baserat på resultaten av beräkningen av koldioxidavtrycket för 2021. Vi strävar efter att upptäcka fler ekologiska fraktalternativ och förpackningslösningar, och vi kommer att föredra partners som har ambitiösa klimatmål.
 • Dessutom arbetar vi för positiva miljöeffekter, så kallat kolhandavtryck. Till exempel gör vi koldioxidsnåla produktalternativ tillgängliga genom Franckly, en marknadsplats för begagnad design.
 • Finnish Design Shop kommer att bli kolneutralt genom att skydda de finska skogarna.
 • Enligt vår partner Eticas omfattande bakgrundsstudie ger skogsskydd betydande klimatfördelar genom att förhindra att det kol som lagras i skogarna frigörs. Det säkerställer också att växande skogsmarker upprätthålls som kolsänkor.
 • Samtidigt bevarar vi ekologiskt värdefulla livsmiljöer och vårdar den biologiska mångfalden. Skogsskyddets tillstånd är för närvarande alarmerande i Finland, eftersom endast 6 procent av skogsmarken har permanent skyddsstatus. Följaktligen är vitaliteten hos många arter hotad.
 • I praktiken förvärvar och skyddar Finnish Design Shop skogsområden i den utsträckning som gör det möjligt för kolbalansen mellan våra utsläpps- och koldioxidabsorberande aktiviteter att nå netto noll. Genom att skydda skogarna inom ramen för METSO-programmet ser vi dessutom till att de permanent förblir naturreservat.
 • Vi kommer endast att förvärva och skydda skogsfastigheter som står inför ett direkt och överhängande hot om avverkning. Eftersom de förmodligen inte skulle skyddas utan att vi vidtar åtgärder kan vi skapa nya bevarandeområden och uppnå en verklig vinst i kolbindning och skogens biologiska mångfald.
 • Finnish Design Shops fokus ligger på vår verksamhetsmässiga kolbalans, det vill säga att balansera utsläppsaktiviteterna i vår drift med aktiviteter som binder kol. Det betyder att vi inte strävar efter att handla med de enheter för koldioxidupptag vi producerar.
 • Finnish Design Shops första skyddade skog ligger i Pälkäne i södra Finland. Den 9,56 hektar stora skogsstaten har skyddats permanent inom ramen för METSO:s bevarandeprogram. Skyddet av skogen ger en klimatnytta på totalt 3 890 ton koldioxidekvivalenter (tCO2e), vilket är mer än 2021 års verksamhet i Finnish Design Shops verksamhet, 3 633 tCO2e.
 • Varje skogsområdes potential att binda kol och dess naturvärden bedöms separat på basis av data insamlat på plats. En lokal skogsvårdsförening samlar in de platsspecifika uppgifterna, medan vår externa samarbetspartner Arvometsä tar fram beräkningarna. Utvärderingen följer de kriterier för högklassig ersättning som definieras av Finnwatch.
 • I fortsättningen kommer nya skogsanskaffningar att göras årligen. I den ganska osannolika, men ändå möjliga, händelsen att en skyddad skog skulle förstöras skulle vi omedelbart börja leta efter en ny kompenserande skog för att täcka kollagringsförlusterna.

Läs mer om vårt första bevarandeprojekt

Läs mer om vår syn på klimatkompensation och skogsskydd

Finnish Design Shop har skapat en hållbarhetsstrategi som hjälper oss att identifiera utvecklingsområden, och uppmuntrar oss att kräva mer av oss själva och våra samarbetspartners. Läs mer om vår hållbarhetsstrategi

Design Stories